1392/2/23 دوشنبه زمان ثبت نام آزمون تغيير رشته (بند ج) از طريق سايت گلستان آغاز شد! شرايط ثبت نام ، زمان ثبت نام و تاريخ امتحان تغيير رشته
 
ماده 1- داشتن شرايط زير الزامي مي باشد :
1- دانشجويان بعد از گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي مجاز به شركت در آزمون تغيير رشته مي باشند (ثبت نام شدگان نيمسال دوم فراگير دوره بيست و چهارم ، بارعايت بند 4 مجاز به شركت در آزمون مي باشند).
2- براي شركت در آزمون تغيير رشته احراز شرايط تغيير رشته ؛ نمره 10 در هر درس و ميانگين كل 12 كفايت مي كند .
3-     براي متقاضيان تغييررشته توام با انتقال گذراندن 24 واحد درسي باميانگين كل حداقل 12 الزامي است.
4- شركت در آزمون  تغيير رشته دانشجويان دوره هاي فراگير منوط به گذراندن دروس دانشپذيري با نمره خام حداقل 10 مي باشد .
5-    متقاضيان مجاز به انتخاب دروس ترم تابستان نمي باشند .
6- تغيير رشته به رشته هاي نيمه متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي ، طراحي پارچه و لباس،ارتباط تصويري،كتابت و نگارگري و رشته نقاشي امكانپذير نمي باشد .
7- دانشجويان مي توانند به كليه رشته/گرايش هاي اعلام شده در دفترچه نوبت بيست وچهارم كه براي نيمسال دوم 92-91 پذيرش داشتند بدون درنظر گرفتن رشته وگروه آزمايشي قبلي تقاضاي تغيير رشته دهند.
 

ماده 2- شيوه اجرا :
1-درخواست ثبت نام دانشجويان متقاضي تغييررشته ازتاريخ 20 الي 30 ارديبهشت ماه سال جاري با مراجعه دانشجو به سامانه جامع خدمات آموزشي ثبت مي گردد.
2- پس از بررسي و تاييد مركز/واحد مربوطه ، از تاريخ1/3/92 لغايت 10/3/92 دروس دانشپذيري به صورت سيستمي انتخاب مي گردد.
نكته مهم : مراكز /واحدهاي مجري بايد شرايط تحصيلي متقاضي را بررسي و در صورت داشتن شرايط، نسبت به تاييد ثبت نام دانشجو در سامانه جامع خدمات آموزشي اقدام نمايند.
3-     دانشجويان از تاريخ 2/4/92  با مراجعه به سامانه جامع خدمات آموزشي نسبت به پرداخت شهريه اقدام مي نمايند.
4- آزمون درشهريورماه سال جاري همزمان با آزمون ترم تابستان برگزار خواهد شد و منبع آزمون همانند منابع درسي نيمسال دوم 92-91 مي باشد .
5- متقاضيان تغيير رشته مطابق دفترچه نوبت بيست وچهارم دوره هاي فراگير سال 1391 فقط مي توانند در رشته/ محل هاي اعلام شده در دفترچه فوق الذكرنسبت به ثبت نام اقدام نمايند .
6- دانشجويان متقاضي تغيير رشته توام باانتقال علاوه بر احراز شرايط تغييررشته (كسب نمره 10 در هر درس و ميانگين 12) بايد شرايط انتقال رانيز احراز نمايند و محل آزمون ايشان مركز مبدا مي باشد. (لازم به ذكراست انتقال به مركز تهران ممنوع است).
7-    دانشجويان مهمان دائم مي توانند بارعايت بند 5 در مركز مقصد نسبت به تغيير رشته توام با انتقال اقدام نمايند .
8- دانشجويان شركت كننده در اين آزمون در صورت قبولي در تمام دروس و كسب معدل 12 مي توانند از نيمسال اول 93-92 به رشته جديد با رعايت ساير ضوابط تغيير رشته دهند.
9- توصيه مي شود دانشجويانيكه تاكنون حداقل70 واحد مصوب راگذرانده اند، براي تحصيل در رشته جديد از طريق شركت مجدد در آزمون سراسري يا فراگير اقدام نمايند .
اين دستورالعمل در 2ماده و 16 بند تهيه شده است و براي آزمون تغيير رشته در سال تحصيلي 93-92 اجرا مي شود .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما