همايش ها و کارگاه ها
برگزاری مجموعه دوره هایی با عنوان سواد اطلاعاتی، علم سنجی و روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی به صورت مجازی


برگز مجموعه دوره هایی با عنوان سواد اطلاعاتی، علم سنجی و روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش مجازی معاونت پژوهشی­دانشگاه­کاشان­به­آدرس: http//wikiresearchtools.kashanuni.ir


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر