كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

امتحانات میان ترم نیمسال تحصیلی اول 98-97

ردیف

توضیحات

تاریخ ثبت

تاریخ اصلاح

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد: ادبیات
کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل
کارشناسی ارشد : برنامه ریزی درسی
کارشناسی ارشد : علوم دامی
کارشناسی ارشد : مدیریت منابع انسانی اسلامی
درس تحلیل آماری:آقای دکتر حدادزاده-مورخ 1397/09/21-ساعت 13-فصل 4و5و6و7کتاب اول-تشریحی
درس مدیریت راهبردی:آقای دکتر حدادزاده-مورخ 1397/09/06-ساعت 13-فصل 1و3و4و5کتاب اول-تشریحی
مبانی سازمان و مدیریت:(اصول سازمان ومديريت):آقای دکتر برخوردار-مورخ 137/09/07- ساعت کلاسی -4 فصل اول -تشریحی
مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انساني-آقای دکتر حدادزاده -1397/09/21-ساعت12-4فصل اول-تشریحی
مديريت منابع انساني در قرآن، حديث و نهج البلاغه:آقای دکتر بحرینی-1397/09/21-ساعت 10-کل کتاب
طراحي نظام هاي جبران خدمات با رويكرد اسلامي:آقای دکتر بحرینی-1397/09/21-ساعت 10-کل کتاب
حکومت الکترونیک:خانم دکتر غمخواری-1397/09/24-ساعت9:30-دوفصل اول-تشریحی
نظريه پردازي در مديريت منابع انساني:خانم دکتر غمخواری-1397/09/24-ساعت9:30-دوفصل اول- کتاب آقای عباسپور-تشریحی
مفروضات و الگوهاي مديريت اسلامي:خانم دکتر غمخواری-1397/09/24-ساعت9:30-دوفصل اول- تشریحی
روش تحقيق پيشرفته در علوم رفتاري(مديريت منابع انساني):خانم دکتر غمخواری-1397/09/24-ساعت9:30-دوفصل اول- تشریحی

مقطع کارشناسی

ردیف

توضیحات

تاریخ ثبت

تاریخ اصلاح

کارشناسی: مدیریت، حسابداری و اقتصاد
زبان تخصصی 1(1212343):آقای دکتر هادوی زاده-مورخ19/08/1397-ساعت10-12-سه درس اول
حسابرسی 2:آقای جعفری-مورخ20/08/1397-ساعت 8-از فصل اول تا فصل ششم
تجارت الکترونیک : آقای دکتر حمیدیه -مورخ 1397/09/01 - ساعت10:30 -تا پایان فصل 4
تحقیق در عملیات 2: آقای دکتر حمیدیه -مورخ 1397/09/08 - ساعت10 -تا پایان فصل 7
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/18- ساعت10 - کل منبع
مدیریت تطبیقی : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/18- ساعت11 - کل منبع
اصول و مبانی کارآفرینی : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/18- ساعت12 - کل منبع
مدیریت منابع انسانی: آقای شهیدی -مورخ 1397/09/18- ساعت13 - کل منبع
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/18- ساعت14 - کل منبع
تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات: آقای شهیدی -مورخ 1397/09/25- 11- کل منبع
مدیریت تولید : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/20- ساعت9 - کل منبع
پژوهش عملیاتی:(تحقیق در عملیات):خانم صمدی-مورخ1397/09/25-ساعت 13-فصل 1 تا 4
مدیریت توسعه : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/20- ساعت10 - کل منبع
مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/20- ساعت11 - کل منبع
مبانی تنظیم بودجه : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/20- ساعت12 - کل منبع
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/20- ساعت14 - کل منبع
روان شناسی صنعتی و سازمانی : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/20- ساعت15- کل منبع
مبانی بانکداری و مدیریت بانک : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/25- ساعت10- کل منبع
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/25- ساعت12- کل منبع
مبانی پیشرفت و عدالت : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/25- ساعت13- کل منبع
پول و بانکداری : آقای شهیدی -مورخ 1397/09/25- ساعت14- کل منبع
حسابداری صنعتی 2 : آقای جعفری -مورخ 1397/09/03- ساعت13- فصل 1 ، 2 ، 3 و 4 به طور کامل
حسابداری پیشرفته 1 : آقای جعفری -مورخ 1397/09/10- ساعت13- فصل 1 ، 2  و 4
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام : خانم دکتر غمخواری -مورخ 1397/08/28- ساعت 11-به صورت تستی-فصل 1و 2
اصول حسابداری 1:آقای دکتر فاضلی -مورخ 1397/09/21-ساعت 12:30-کل کتاب
اصول حسابداری 2:آقای دکتر فاضلی -مورخ 1397/09/21-ساعت 14:30-کل کتاب
اصول حسابداری 3:آقای دکتر فاضلی -مورخ 1397/09/21-ساعت 08:30-کل کتاب
حسابداری صنعتی 1:آقای دکتر فاضلی -مورخ 1397/09/14-ساعت 10:30-کل کتاب
حسابداری  پیشرفته 2:آقای دکتر فاضلی -مورخ 1397/09/21-ساعت 13:00-کل کتاب
حسابداری مالیاتی:آقای دکتر فاضلی -مورخ 1397/09/21-ساعت 14:30-کل کتاب
مباحث جاری:آقای دکتر فاضلی -مورخ 1397/09/21-ساعت 14:30-کل کتاب
حسابداری صنعتی 3:آقای دکتر فاضلی -مورخ 1397/09/08-ساعت 15:00-کل کتاب
زبان تخصصی1:آقای دکتر فاضلی-مورخ 1397/09/08-ساعت 11:00-کل کتاب
زبان تخصصی 2:آقای دکتر فاضلی-مورخ 1397/09/08-ساعت 11:00-کل کتاب
میانه 2:آقای دکتر فاضلی-مورخ 1397/09/15-ساعت 08:30-کل کتاب
میانه 1 :آقای دکتر فاضلی-مورخ 1397/09/15-ساعت 10:30-کل کتاب
مالیه بین الملل:آقای دکتر صادقی-مورخ 1397/09/13-ساعت 08-نیمی از منبع
اقتصاد مدیریت:آقای دکتر صادقی-مورخ 1397/09/13-ساعت 08-نیمی از منبع
ارزیابی طرح های اقتصادی:آقای دکتر صادقی-مورخ 1397/09/13-ساعت 08-نیمی از منبع
کلیات علم اقتصاد:آقای دکتر صادقی-مورخ 1397/09/13-ساعت 08-نیمی از منبع
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی:آقای دکتر صادقی-مورخ 1397/09/13-ساعت 08-نیمی از منبع
اقتصاد صنعتی:آقای دکتر صادقی-مورخ 1397/09/13-ساعت 08-نیمی از منبع
مالیه عمومی :خانم اکبریانی-مورخ 1397/09/08-ساعت 10-5 فصل اول
شناخت صنعت گردشگری:خانم اکبریانی-1397/09/22-ساعت 13- 3فصل اول
فنون تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم ها:آقای علیرضا محمدی-مورخ 1397/09/10ساعت 12-تا ابتدای فصل5-تستی-
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن(اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام):آقای علیرضا محمدی- مورخ 1397/09/17-ساعت کلاسی- تا صفحه 173
ریاضیات پایه و مقدمات آمار2:خانم صمدی-مورخ 1397/09/06-ساعت9-فصل 2و3و4
 آمار2:خانم صمدی-مورخ 1397/09/13-ساعت13-فصل8و9و10و11
فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها:خانم احیائیان -مورخ 1397/09/10-ساعت کلاسی -تا پایان فصل 9
مبانی سازمان و مدیریت:(اصول سازمان ومديريت):آقای دکتر برخوردار-مورخ 137/09/07- ساعت کلاسی -4 فصل اول -تشریحی
احکام کسب و کار :آقای دکتر فریدنیا - مورخ 1397/09/19 فصول 1و2و3و4-ساعت کلاسی
کارآفرینی :آقای دکتر فریدنیا - مورخ 1397/09/19 -ساعت کلاسی
روانشناسی سازمانی :آقای دکتر فریدنیا - مورخ 1397/09/19 -ساعت کلاسی
حقوق بازرگانی :آقای دکتر فریدنیا - مورخ 1397/09/19 -باب 1و2-ساعت کلاسی
تجارت الکترونیک:آقای دکترحمیدیه-1397/09/03-ساعت 10-تاپایان فصل 4 -تشریحی
اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگری:خانم اکبریانی-1397/09/22- ساعت 14:00-3 فصل اول
سیستم های خرید انبارداری و توزیع:دکتر حمیدیه-مورخ97/09/22-ساعت 10:30-نیمی از منبع - تشریحی
مدیریت مالی 2:آقای خیری-1397/09/15-تستی و تشریحی-از اول فصل 1تا پایان فصل 4-ساعت کلاسی
حسابرسی 1:آقای خیری-1397/09/15-تستی -از اول فصل 1تا پایان فصل 5-کلاسی
ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1:(ریاضیات پایه) خانم صمدی-97/09/25-فصل 1و2و3و4-ساعت9
آمار و احتمال 1: خانم صمدی-97/09/25-فصل 1و2و3و4و5-ساعت9
اقتصاد کلان:دکتر حسن صادقی-97/09/19-تا فصل 9-ساعت 10:00
اقتصاد خرد:دکتر حسن صادقی-97/09/19-تا فصل 15-ساعت 14:00
مدیریت تولید:آقای دکتر بحرینی-1397/09/21-ساعت 10-کل کتاب
تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي:آقای دکتر بحرینی-1397/09/21-ساعت 10-کل کتاب
lمدیریت رفتار سازمانی:آقای مصلحتی -1397/09/21-ساعت کلاسی-تا پایان فصل 7-امتحان تستی و تشریحی
مبانی جامعه شناسی  : خانم دکتر کرم زاده   - مورخ 1397/09/20 تا  صفح220-ساعت کلاسی
اقتصاد ریاضی::آقای زندی-مورخ 1397/09/25-نیمی از منیع-ساعت 12
اقتصاد سنجی: آقای زندی-مورخ 1397/09/25-نیمی از منیع-ساعت 12
تاریخ عقاید:آقای زندی-مورخ 1397/09/25-نیمی از منیع-ساعت 12
تجارت بین الملل:آقای زندی-مورخ 1397/09/25-نیمی از منیع-ساعت 12
اقتصاد منابع:آقای زندی-مورخ 1397/09/25-نیمی از منیع-ساعت 12
اقتصاد بخش عمومی:آقای زندی-مورخ 1397/09/25-نیمی از منیع-ساعت 12
تجارت الکترونیک  2:آقای دکتر حمیدیه-مورخ1397/09/21--نیمی از منبع- تشریحی-ساعت09:30
کارشناسی: علوم تربیتی ، روان شناسی
روانشناسی تجربی: خانم دکتر علیزاده - مورخ 1397/08/27-ساعت کلاسی - تا آخر فصل 5
آسیب شناسی روانی 2: خانم دکتر علیزاده - مورخ 1397/08/13-ساعت کلاسی - تا آخر فصل 3
کودکان استثنایی: خانم دکتر علیزاده - مورخ 1397/08/28-ساعت کلاسی - تا آخر فصل 4
نظریه ها و فنون روان درمانی و مشاوره: خانم دکتر علیزاده - مورخ 1397/09/10-ساعت کلاسی - تا آخر فصل 3
روش تحقیق در علوم تربیتی : خانم عزتی - مورخ 1397/08/28 -ساعت کلاسی
روانشناسی اجتماعی کاربردی:خانم آزادی- ارائه خلاصه درس به استاد در زمان کلاسی
روانشناسی جنایی:خانم آزادی- ارائه خلاصه درس به استاد در زمان کلاسی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی:خانم دکتر اسمعیلی-مورخ 1397/09/11-ساعت 10-طرح و امتحان 80 سوال
روش ها و فنون تدریس:خانم دکتر اسمعیلی-مورخ 1397/09/18-ساعت 10-طرح و امتحان 80 سوال
تربیت اخلاقی:خانم دکتر اسمعیلی-مورخ 1397/09/18-ساعت 13-طرح و امتحان 80 سوال
آموزه های تربیتی در آیات قرآن:خانم دکتر اسمعیلی-مورخ 1397/09/18-ساعت 8 -طرح و امتحان 80 سوال
آموزه های روانشناسی در آیات قرآن:خانم دکتر اسمعیلی-مورخ 1397/09/18-ساعت 8 -طرح و امتحان 80 سوال
ارزشیابی آموزشی:خانم دکتر اسمعیلی-مورخ 1397/09/11-ساعت 8-طرح و امتحان 80 سوال
آموزش و پرورش پیش دستانی و دبستان و متوسطه در ایران:خانم دکتر اسمعیلی-مورخ 1397/09/11-ساعت 13-طرح و امتحان 80 سوال
روانشناسی تحولی 2/روان شناسی رشد 2:آقای دکتر محمدی-مورخ 1397/09/12-ساعت کلاسی-فصول 1 ، 2 ، 3 و 4
انگیزش و هیجان: آقای دکتر محمدی-مورخ 1397/08/28-ساعت کلاسی-فصول 1 ، 2 ، 5 ، 11 و 12
کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی : خانم ملک زاده -مورخ 1397/08/29 - ساعت 10:30- کل کتاب
فناوری آموزشی : خانم ملک زاده -مورخ 1397/08/29 - ساعت 9- از فصول 3 ، 4 ،5 و 6
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی : خانم ملک زاده -مورخ 1397/09/06- ساعت 13- کل کتاب
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان : خانم ملک زاده -مورخ 1397/09/13 - ساعت 13- کل کتاب جدید
قصه گویی و نمایش خلاق : خانم ماهری-مورخ 1397/09/26- ساعت 13
سازمان ها و قوانین : خانم ماهری-مورخ 1397/09/26- ساعت 15
روانسنجی : خانم دکتر علی بخشی -مورخ 1397/08/29- ساعت کلاسی- از فصل اول تا آخر فصل 7
مشاوره شغلی :خانم مرزبان-مورخ -1397/09/10ساعت8-
روانشناسی بازی:خانم مرزبان-مورخ 1397/09/10-ساعت 10
مسائل آموزش و پرورش ایران:خانم شبانی-مورخ1397/09/12-ساعت 9:45-تا آخر فصل 5
مدیریت عمومی:خانم شبانی-مورخ1397/09/26-ساعت 10-تا آخر فصل 9
مبانی تعلیم و تربیت:خانم شبانی-مورخ1397/09/12-ساعت 08:15-تا آخر فصل 6
روانشناسی رشد:خانم کرمعلی-مورخ 1397/09/24-ساعت کلاسی-فصل های 1و2و3و7و11
آشنایی با فلسفه (دکتر دادبه) :خانم دکتر شکیبی- 1397/09/18- ساعت کلاسی -تا آخر فصل 13
فلسفه آموزش و پرورش:خانم دکتر شکیبی- 1397/09/18- ساعت کلاسی-1و4و5
کلیات فلسفه :خانم دکتر شکیبی- 1397/09/18- ساعت کلاسی -از صفحه 131تا214
آمار توصیفی:خانم دکتر علی بخشی-1397/09/13-ساعت 8:00-از6 فصل اول
روش تحقیق:خانم دکتر علی بخشی-1397/09/11-ساعت 10:00-
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی:خانم عرب-97/09/26-دروس 3تا9-ساعت کلاسی
مبانی جامعه شناسی  : خانم دکتر کرم زاده   - مورخ 1397/09/20 تا  صفح220-ساعت کلاسی
روانشناسی شخصیت:آقای متشکری-مورخ1397/09/20-ساعت کلاسی
روانشناسی احساس و ادراک:آقای متشکری-مورخ1397/09/20-ساعت کلاسی
روانشناسی اعتیاد:آقای متشکری-مورخ1397/09/20-ساعت کلاسی
کارشناسی: مهندسی کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات
فیزیک1: خانم پیران-تاریخ 1397/08/26- فصول 1 تا 5
فیزیک2: خانم پیران-تاریخ 1397/08/28- فصول 1 تا 6
اقتصاد مهندسی:آقای دکتر حمیدیه -تاریخ 1397/09/21-تا پایان فصل پنجم -ساعت 10
مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات :آقای دکتر حمیدیه-تاریخ 97/09/07فصل 1 تا پایان فصل 4.ساعت 14:30
استراتژیک:مورخ 1397/09/10-آقای دکتر حمیدیه ساعت14:30-تاپایان فصل سوم-تشریحی
اصلاحیه:مبانی رایانش امن:مورخ 1397/09/17-آقای دکتر حمیدیه ساعت12:30-دو فصل اول-تشریحی
تجارت الکترونیک:مورخ 1397/09/14-آقای دکتر حمیدیه-نیمی از منبع-ساعت 12
آمار و احتمالات مهندسی-آقای نوری -مورخ 1397/09/17-فصل 1و2و3-ساعت10
ریاضی عموممی 2-آقای نوری -مورخ 1397/09/17-فصل 5و6و7-ساعت10
معادلات دیفرانسیل:خانم دکتر صمدی-مورخ97/09/18-از فصل های 1و2-ساعت 11:30
مهندسی اینترنت:آقای دکتر حمیدیه-مورخ1397/09/21--نیمی از منبع- تشریحی-ساعت10:00
سیستم عامل:آقای زحلی-مورخ1397/09/26-ساعت 9
آزمایشگاه سیستم عامل:آقای زحلی-مورخ1397/09/26-ساعت 10:30
جهت میانترم  دروس خانم امیرشاهی به قسمت اطلاعیه ها مراجعه کنید.
کارشناسی: علوم کامپیوتر ، ریاضیات و کاربردها
فیزیک عمومی: خانم پیران-تاریخ 1397/09/13- فصول 1 تا 5
آزمایشگاه سیستم عامل:آقای زحلی-مورخ1397/09/26-ساعت 10:30
سیستم عامل:آقای زحلی-مورخ1397/09/26-ساعت 09:00
ریاضی عمومی 1:خانم صمدی-مورخ1397/09/27-ساعت 10
کارشناسی: مهندسی مدیریت پروژه
اصول و فنون نظارت بر اجرا:97/09/13-ساعت 11:30-فصل 1و2و3
روش های ساخت 2 :97/09/13-ساعت 12:00-فصل 1و2و3تا ابتدای  شاهیترها )
ترمیم و تقویت سازه ها:97/09/13-ساعت 13:00-فصل 1و2و3و4و5و6
نقش برداری و عملیات :97/09/20-ساعت 12:00-فصل 1و2و4-تشریحی
طراحی اجرایی 2  :97/09/20-ساعت 13:30-فصل 1و2و3تا پایان 3-3-تشریحی
روش های ساخت 1:    97/09/20-ساعت 15:30-فصل 1و4-تستی و تشریحی
مدیریت کارگاه و منابع انسانی:دکتر حمیدیه -مورخ 97/09/22-ساعت10-نیمی از منبع-تشریحی
اصول و مقررات پیمان:دکتر حمیدیه -مورخ 97/09/15-ساعت10-نیمی از منبع-
برنامه و کنترل پروژه:دکتر حمیدیه -مورخ 97/09/17-ساعت12-نیمی از منبع-
مهندسی ارزش:دکتر حمیدیه -مورخ 97/09/15-ساعت11-تا پایان فصل 4-
تاسیسات عمومی ساختمان :دکتر حمیدیه -مورخ 97/09/15-ساعت11-نیمی از منبع تا پایان فصل 9-تشریحی
کارشناسی: زیست شناسی
ویروس شناسی:خانم واحدیان-ساعت 13-6 فصل اول
کارشناسی: حقوق
حقوق مدنی 1 : آقای عبدلی - مورخ 1397/08/12 -ساعت کلاسی - کل کتاب به جز حذفیات
حقوق بشر در اسلام : آقای حیدری - مورخ 1397/09/10-ساعت کلاسی - صفحه 213 تا 315
حقوق تطبیقی : آقای حیدری - مورخ 1397/09/10-ساعت کلاسی - صفحه 122 تا 227
حقوق مدنی ۲: آقای ترکمان-مورخ1397/09/06-فصل اول ودوم کتاب
حقوق بیمه:خانم سلطان نیا-مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵-فصل۲
امتحان مجدد آیین دادرسی مدنی 3:آقای عبدلی-مورخ 1397/09/24- ساعت 8:00-(برای دانشجویانی که در آزمون اول حضور نداشتند)
متون فقه 2:خانم دکتر گرگین-مورخ1397/09/21-13:30
متون فقه 3:خانم دکتر گرگین-مورخ1397/09/21-09:30
اصول فقه 1:خانم دکتر گرگین-مورخ1397/09/21-11:00
اصول فقه 2:خانم دکتر گرگین-مورخ1397/09/21-12:30
حقوق تجارت (۴) ورشستگي(حقوق تجارت ):آقای فریدونی -مورخ 1397/09/24-ساعت13-
حقوق مدنی6عقود معین قسمت الف :آقای عبدلی-مورخ1397/09/24-ساعت کلاسی-مبحث(اجاره-صلح-بیع-معاوضه-قرض)
حقوق مدنی 3کلیات قراردادها-:آقای عبدلی-مورخ1397/09/24-ساعت کلاسی-فصل 1و3و4و6و7-
حقوق جزاي عمومي ۱:خانم محمودی-مورخ 1397/09/24-ساعت کلاسی -کل  کتاب
حقوق جزاي عمومي 2:خانم محمودی-مورخ 1397/09/24-ساعت کلاسی -کل  کتاب
آيين دادرسي كيفري1:خانم محمودی-مورخ 1397/09/24-ساعت کلاسی -کل  کتاب
حقوق جزاي اختصاصي3:خانم محمودی-مورخ 1397/09/24-ساعت کلاسی -کل  کتاب
کارشناسی: علوم اجتماعی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری
مبانی ارتباطات انسانی:خانم اکبریانی-مورخ1397/09/22-ساعت 14:00-5 فصل اول
مبانی جامعه شناسی  : خانم دکتر کرم زاده   - مورخ 1397/09/20 تا  صفح220-ساعت کلاسی
روش تحقیق  : خانم دکتر کرم زاده   - مورخ 1397/09/20 تا  صفح110-ساعت کلاسی
کارشناسی: مترجمی زبان
نگارش انگلیسی پایه -خانم دلاوری-1397/09/18-ساعت 11-کل کتاب
خواندن 1 -خانم ناطقی مقدم-1397/09/26-ساعت 13-کل کتاب
کارشناسی: ادبیات فارسی
کارشناسی: گروه کشاورزی ، مهندسی منابع طبیعی
رابطه دام و مرتع :آقای دکتر اکبری 1397/09/13-ساعت10-نیمی از منبع
ژنتیک عمومی :آقای دکتر اکبری 1397/09/13-ساعت10:30-نیمی از منبع
ریاضی عمومی 1:خانم صمدی-مورخ1397/09/27-ساعت 10
دروس عمومی
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(122912701) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/24-ساعت10-سه فصل اول
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(122912702) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/24-ساعت10-سه فصل اول
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(122912803) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/24-ساعت10-سه فصل اول
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(122912801) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/17-ساعت10-سه فصل اول
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(122912802) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/17-ساعت10-سه فصل اول
انقلاب اسلامی ایران(122043401) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/17-ساعت9-پنج فصل اول
انقلاب اسلامی ایران(122043402) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/24-ساعت9-پنج فصل اول
انقلاب اسلامی ایران(122042401) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/24-ساعت9-پنج فصل اول
انقلاب اسلامی ایران(122042402) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/24-ساعت9-پنج فصل اول
آشنایی با قانون اساسی ایران(122317501) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/24-ساعت9:30-پنج فصل اول
آشنایی با قانون اساسی ایران(122317502) : آقای دکتر لطفی زاد-تاریخ 1397/09/24-ساعت9:30-پنج فصل اول
زبان خارجی(121225601) : آقای دکتر هادوی زاده-تاریخ 1397/08/26-ساعت 13-از درس 1 ، 2 ، 9 و 10
زبان خارجی(121225602) : آقای دکتر هادوی زاده-تاریخ 1397/08/28-ساعت 13-از درس 1 ، 2 ، 9 و 10
زبان خارجی(121225603) : آقای دکتر هادوی زاده-تاریخ 1397/08/28-ساعت 13-از درس 1 ، 2 ، 9 و 10
کارآفرینی (121880802): آقای شهیدی -مورخ 1397/09/18- ساعت12 - کل منبع
زبان عمومی:خانم دکتر اثنی عشری -مورخ 1397/09/12- ساعت کلاسی - تا آخر درس 6
آیین زندگی:آقای دکتر مرادی-مورخ 25/09/1397-ساعت کلاسی-فصل اول تا پایان فصل سوم
اندیشه اسلامی 1:آقای دکتر مرادی-مورخ 25/09/1397-ساعت کلاسی-بخش اول تا پایان فصل 3
دانش خانواده و جمعیت :آقای دکتر مرادی-مورخ 25/09/1397-ساعت کلاسی-فصل اول و دوم
تفسیر موضوعی قرآن(۱۲۳۳۰۲۸_۰۲)آقای دکتر مرادی-مورخ 25/09/1397-ساعت 12-
اندیشه اسلامی 2:آقای دکتر مرادی-مورخ 25/09/1397-ساعت کلاسی-تا پایان فصل سوم
اندیشه اسلامی 2:خانم دکتر نبوی-مورخ1397/09/21--10:00
دانش خانواده(اخلاق کاربردی) :خانم دکتر نبوی-مورخ1397/09/21--13:00
اخلاق کاربردی:خانم دکتر نبوی-مورخ1397/09/21--08:00
تفسیر موضوعی قرآن:خانم دکتر نبوی-مورخ1397/09/20--08:00
اندیشه اسلامی 1گروه 01:خانم دکتر نبوی-مورخ1397/09/20--10:00
اندیشه اسلامی 1گروه  02:خانم دکتر نبوی-مورخ1397/09/20--13:00
بيشتر