دریافت تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال دوم 97-96
تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال دوم 97-96 با توجه به اعلام اساتید بروزرسانی می گردد.

0
مقطع کارشناسی ارشد
عنوان تاریخ ثبت خبر تاریخ اصلاح خبر
رشته ارشد ادبیات مقاومت
رشته ارشد علوم دامی
رشته حقوق بین الملل
رشته ارشد مدیریت منابع اسلامی
مدیریت منابع انسانی در بستر فناوری اطلاعات :آقای دکتر ضماهنی - تاریخ 97/02/25 ساعت 9 - کل کتاب
رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام :آقای دکتر ضماهنی - تاریخ 97/02/25 ساعت 13:30 - کل کتاب
روش تحقیق پیشرفته : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/03/02 - ساعت 12-11- از فصول 1و 2 - تشریحی -الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/03/02 - ساعت 12-11- از فصول 1و 2 - تشریحی -الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
حکومت الکترونیک : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/03/02 - ساعت 13-12- از 70 صفحه اول کتاب - تشریحی -الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
نظریه پردازی : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/03/02 - ساعت 13-12- از کتاب آرسترانگ ( فصول مطرح شده منابع)- تشریحی -الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
مقطع کارشناسی
عنوان تاریخ ثبت خبر تاریخ اصلاح خبر
رشته زیست شناسی
میکروبیولوژی محیطی :خانم دکتر سهرابی -  ازتاریخ 96/12/23 به تاریخ 97/01/29 ساعت 8:30 - تا سر چرخه های هیدروژن و اکسیژن

 زیست شناسی انگلها  :تاریخ 97/02/19 ساعت 8 - تا سر شاخه خارسران(تا سر صفحه 115)

متون زیست شناسی : خانم واحدیان- تاریخ 97/03/02 - ساعت 13 - از فصل 1 تا 4
بافت شناسی : خانم محمدی - تاریخ 97/03/02 - ساعت 12-11
جانورشناسی 2 : خانم محمدی - تاریخ 97/03/02 - ساعت 12-11
رشته مترجمی زبان
ترجمه پیشرفته 1:خانم دلاوری -  ازتاریخ 97/02/18 - ساعت13
خواندن متون مطبوعاتی :خانم دلاوری - تاریخ 97/02/25ساعت  12-
ترجمه نوار و فیلم  :خانم دلاوری - تاریخ 97/03/01- ساعت13
رشته حقوق
مبانی علم اقتصاد :آقای دکتر صادقی - تاریخ 97/01/28 ساعت  10- از 6 فصل اول منبع درسی
حقوق جزای اختصاصی 1 : خانم دکتر میری لواسانی - تاریخ 97/02/23-ساعت 12 - کل کتاب
حقوق جزای عمومی 1 :خانم دکتر میری لواسانی - تاریخ 97/02/23-ساعت 12 - کل کتاب6
حقوق اساسی 1 : خانم دکتر میری لواسانی -تاریخ 97/02/23-ساعت 12 - کل کتاب
اصلاحیه مجدد : حقوق کار :خانم علیمردانی - تاریخ 97/02/26ساعت 12-8-کل کتاب 97/02/25
حقوق اداری 2 :خانم علیمردانی - تاریخ 97/02/19 ساعت 17-15 -از پلیس اداری تا آخر کتاب
حقوق اداری 1 :خانم علیمردانی - تاریخ 97/02/19 ساعت 15-13 - تا سر مبحث پلیس اداری
اصلاحیه : حقوق تطبیقی :خانم علیمردانی - تاریخ 97/02/19 ساعت 12-10 -کل کتاب 97/02/18
اصلاحیه مجدد : حقوق رسانه :خانم علیمردانی - تاریخ 97/02/26 ساعت 13 - کل کتاب 97/02/25
کیفرشناسی:آقای ابراهیمی منش - تاریخ 97/02/22 - ساعت کلاسی - کل منبع
آیین دادرسی کیفری 1 :آقای ابراهیمی منش - تاریخ 97/02/22 - ساعت 15 - کل منبع
اصلاحیه مجدد : پزشکی قانونی :آقای ابراهیمی منش - تاریخ 97/02/22- ساعت 15 -آخرین مهلت ارائه کار عملی می باشد. 97/02/17
آیین دادرسی کیفری 2 :آقای ابراهیمی منش - تاریخ 97/02/22 - ساعت کلاسی - کل منبع
حقوق جزای اختصاصی 3 :آقای ابراهیمی منش - تاریخ 97/02/22 - ساعت کلاسی - کل منبع -

اصلاحیه :حقوق مدنی 3 : آقای عبدلی -  مورخ97/02/25 - ساعت کلاسی -فصل 1 ، 3 ، 4 و 5

97/02/13
حقوق مدنی 6 : آقای عبدلی - مورخ97/02/22 - ساعت کلاسی -عقود اجاره، صلح، بیع، معاوضه،قرض
حقوق مدنی 7  : آقای عبدلی - مورخ97/02/22 - ساعت کلاسی - عقود ودیعه، عاریه،وکالت، ضمان،کفالت
حقوق مدنی 8 : آقای عبدلی - مورخ97/02/22 - ساعت کلاسی - شفع ، وصیت
اصلاحیه : بزهکاری اطفال : آقای رفیعیان - تاریخ 97/02/23 - ساعت 15 - از صفحه 27 تا صفحه 105 97/02/18
متون فقه 1 : آقای توکلی - تاریخ 97/02/29 - ساعت کلاسی - کل کتاب
متون فقه 4 : آقای توکلی - تاریخ 97/02/29 - ساعت کلاسی - کل کتاب
حقوق مالیه عمومی : آقای دکتر صادقی - تاریخ 97/02/18 - ساعت کلاسی
حقوق مدنی 2 : آقای خانعلیپور - مورخ97/02/27- ساعت کلاسی - به مراجعات دانشجویانی که در آزمون حضور نداشته باشند در خصوص نمره میان ترم ترتیب اثری داده نخواهد شد.
حقوق مدنی 4: آقای خانعلیپور - مورخ97/02/27- ساعت کلاسی - به مراجعات دانشجویانی که در آزمون حضور نداشته باشند در خصوص نمره میان ترم ترتیب اثری داده نخواهد شد.
حقوق مدنی 5: آقای خانعلیپور - مورخ97/02/27- ساعت کلاسی - به مراجعات دانشجویانی که در آزمون حضور نداشته باشند در خصوص نمره میان ترم ترتیب اثری داده نخواهد شد.
حقوق مدنی 1: آقای خانعلیپور - مورخ97/02/27- ساعت کلاسی - به مراجعات دانشجویانی که در آزمون حضور نداشته باشند در خصوص نمره میان ترم ترتیب اثری داده نخواهد شد.
حقوق سازمان های بین المللی : آقای علی صادقی - تاریخ 97/02/23 - ساعت 15 - کل منبع درسی
حقوق تجارت 3 : آقای ترکمان  - تاریخ 97/02/23 - (باب اول (برات):فصل دوم(صدور برات) فصل سوم(قبول و نکول برات) از صفحه 32تا 95)
حقوق اساسی1: آقای خیرخواه - تاریخ 97/02/24- ساعت کلاسی - کل منبع درسی
حقوق اساسی2: آقای خیرخواه - تاریخ 97/02/24- ساعت کلاسی - کل منبع درسی
حقوق اساسی3: آقای خیرخواه - تاریخ 97/02/24- ساعت کلاسی - باب های 2و 3 و5
حقوق ثبت : آقای فریدونی - تاریخ 97/02/29 - ساعت کلاسی - از صفحه اول تا باب ششم(صفحه 248)
حقوق فضای مجازی : آقای فریدونی - تاریخ 97/02/29 - ساعت کلاسی - از صفحه اول تا ابتدای فصل پنجم(صفحه 164)
حقوق بین الملل خصوصی 1 : خانم دکتر میری لواسانی - تاریخ 97/02/30- ساعت 9 - کل کتاب
حقوق بین الملل خصوصی 2: خانم دکتر میری لواسانی - تاریخ 97/02/30- ساعت12 - کل کتاب
حقوق بین الملل عمومی 1 : خانم دکتر میری لواسانی - تاریخ 97/02/30- ساعت 13- کل کتاب
حقوق بین الملل عمومی 2: خانم دکتر میری لواسانی - تاریخ 97/02/30- ساعت 11- کل کتاب
جرم شناسی : خانم محمودی - تاریخ 97/02/30 - ساعت 8:30 - کل کتاب
حقوق جزای عمومی 1 : خانم محمودی - تاریخ 97/02/30 - ساعت9 - کل کتاب
حقوق جزای اختصاصی 2 : خانم محمودی - تاریخ 97/02/30 - ساعت9:30 - مبحث کلاهبرداری،اختلاس،خیانت در امانت
حقوق جزای عمومی 3 : خانم محمودی - تاریخ 97/02/30 - ساعت 10 - کل کتاب
حقوق جزای عمومی 2 : خانم محمودی - تاریخ 97/02/30 - ساعت 10:30 - کل کتاب
رشته ریاضیات و کاربردها - رشته علوم کامپیوتر
فیزیک 1 : خانم پیران - تاریخ 97/02/21 - ساعت 9 - فصل 1 تا 5
تغییر امتحان مجدد معادلات دیفرانسیل : خانم صمدی - تاریخ 97/02/25- ساعت 12- از فصل های 2 و 4
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
دروس جانورشناسی و طرح آزمایش های منابع طبیعی: خانم دکتر علیخواه - مورخ ۹۷/۲/۱۷ساعت ۸ صبح. تا آخر فصل ۴ . امتحان تشریحی. دانشگاه تهران شرق.
( کتب درسی جانورشناسی و طرح آزمایشات را روز امتحان میانترم، حتما همراه داشته باشید)
حقوق و سیاستگذاری محیط زیست:  خانم دکتر علیخواه - مورخ ۹۷/۲/۱۷. ساعت ۱۴. تا آخر فصل سوم. تستی. دانشگاه تهران شرق
کلیه دروس :آقای دکتر اکبری- مورخ97/02/24-ساعت 11
هیدرولیک : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/29- ساعت 12- یک سوم منبع - تشریحی
مکانیک سیالات : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/29- ساعت 14:30- نیمی از منبع - تشریحی

مقاومت مصالح : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/27- ساعت 13- نیمی از منبع - تشریحی
گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اقتصاد مهندسی : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/03 ساعت کلاسی - ازفصل 1 تا پایان فصل 7
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی :آقای زحلی -  تاریخ 97/02/08 - ساعت 9:30 - نیمی از منبع درسی
تجارت الکترونیک : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/17ساعت 11:30 - تا پایان فصل 4 - تشریحی
تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی: آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/17ساعت 11:30 - تا پایان فصل 4 - تشریحی
مهندسی اینترنت/مهندسی فناوری اطلاعات1 : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/15ساعت 11:30 - نیمی از منبع - تشریحی
تغییر امتحان مجدد معادلات دیفرانسیل : خانم صمدی - تاریخ 97/02/25- ساعت 12- از فصل های 2 و 4 97/02/18
کنترل پروژه : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/22ساعت 11:30 - نیمی از منبع- تشریحی
فیزیک 1 : خانم پیران - تاریخ 97/02/21 - ساعت 9 - فصل 1 تا 5
ریاضی 2 : خانم صمدی - تاریخ 97/02/25 - ساعت کلاسی
رایانش امن : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/27 - ساعت 12 - نیمی از منبع
مهندسی فناوری اطلاعات 2 : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/27 - ساعت 12 - نیمی از منبع - تشریحی
مهندسی فناوری اطلاعات 1 : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/27 - ساعت 12 - نیمی از منبع- تشریحی
مهندسی اینترنت : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/27 - ساعت 12 - نیمی از منبع- تشریحی
روش های محاسبات عددی : آقای نوری - تاریخ 97/02/28 - ساعت 9 - فصل 2 ، 3 و 5
ریاضیات گسسته / ساختمان های گسسته : آقای نوری - تاریخ 97/02/28 - ساعت 9 - فصل 1، 2
ریاضی مهندسی : آقای نوری - تاریخ 97/02/28 - ساعت 9 - فصل 1، 2و 7
آزمایشگاه شبکه : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/31- ساعت 15- کل منبع - تشریحی
تحقیق در عملیات : خانم صمدی - تاریخ 97/03/03 - ساعت 11:30 - فصل 2 ، 3  و 4
اصول طراحی پایگاه داده : خانم فلاحتی - تاریخ 97/03/03 - ساعت کلاسی- از گفتارهای 3 ، 5 و 6 - تستی
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار : خانم فلاحتی - تاریخ 97/03/03 - ساعت کلاسی ( بر روی مبحث اعلام شده در ادامه کلیک نمایید)از 5 فصل اول جزوه ی لینک شده 
معماری کامپیوتر : آقای اسداله پور کریمی - تاریخ 97/03/03 - ساعت 10
ریزپردازنده : آقای اسداله پور کریمی - تاریخ 97/03/03 - ساعت 10
طراحی کامپایلر : آقای اسداله پور کریمی - تاریخ 97/03/03 - ساعت 10
مدارهای منطقی : آقای اسداله پور کریمی - تاریخ 97/03/03 - ساعت 10
گروه علوم تربیتی و روانشناسی
مبانی و اصول برنامه  ریزی درسی:خانم ملک زاده - 97/03/01-  ساعت 8:30- تا  ( منبع کتاب ملکی فقط بخش سوم) و (کتاب طالبی و مظلومیان و سیف کل کتاب )
اصول برنامه ریزی درسی:خانم ملک زاده - 97/03/01-ساعت 8:30-  منابع( کتاب ملکی بخش سوم - کتاب طالبی و مظلومیان و سیف کل کتاب)
 آزمون های روانشناختی1 :خانم دکتر علیزاده - تاریخ 97/02/08 ساعت 9- از 5 اول کتاب  کاربرد آزمون های روانی
نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی :خانم دکتر علیزاده -تاریخ 97/02/22 ساعت 11 - تا آخر فصل سوم
آسیب روانی 2 :خانم دکتر علیزاده -تاریخ 97/01/27 ساعت 9-8 - تا آخر فصل سوم
آزمونهای روان شناختی 2 :خانم دکتر علیزاده -تاریخ 97/02/01 ساعت 9 - از فصل اول تا سر فصل 16
ارزشیابی شخصیت :خانم دکتر علیزاده -تاریخ 97/02/09 ساعت 10 - از 3 فصل اول کتاب
روان شناسی تجربی :خانم دکتر علیزاده -تاریخ 97/02/09 ساعت 9 - از 5 فصل اول کتاب
انسان ازدیدگاه اسلام :خانم دکتر شکیبی - تاریخ 97/02/16  - ساعت 10 ،فصل  ۱،۲،۳
معرفت شناسی  :خانم دکتر شکیبی - تاریخ97/02/16 -ساعت9، از اول کتاب تا آخر فصل ۷
کلیات فلسفه:خانم دکتر شکیبی - تاریخ97/02/02 -ساعت 10،از اول کتاب تا آخر فصل ۱۲
درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس: آقای مرتضوی - تاریخ 97/02/19- ساعت 13 - تا پایان فصل 6
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران /تاریخ آموزش و پرورش:آقای مرتضوی - تاریخ 97/02/19-ساعت 15 - تا پایان فصل 4
روان شناسی مرضی کودک/آسیب شناسی روانی کودک:آقای دکتر محمدی -تاریخ 97/02/03-فصل های  ١٣،١٢،١١،٩،٧،٤،٣،١
اصول روان شناسی بالینی: آقای دکتر محمدی -تاریخ 97/02/17-فصل های ٨،٧،٦،٥،1
بهداشت روانی:آقای دکتر محمدی - تاریخ 97/02/24- فصل های ١٥،١٤،١٠،٩،٨،١
روان شناسی عمومی/مباحث اساسی در روان شناسی: آقای دکتر محمدی -تاریخ 97/02/24-فصل های ٨،٧،٤،٣،٢،١
آمار توصیفی :خانم دکتر علی بخشی -تاریخ 97/02/19 ساعت 8 - از 5 فصل اول
تغییر و اصلاح رفتار :خانم دکتر علی بخشی -تاریخ 97/02/02 ساعت کلاسی - از 7 فصل اول
کاربرد کامپیوتر :خانم دکتر علی بخشی - تاریخ 97/02/18 - ساعت کلاسی - از 8 فصل اول
مبانی راهنمایی و مشاوره  :خانم دکتر علی بخشی -تاریخ 97/02/09 - ساعت کلاسی - از 9 فصل اول
روانشناسی سیاسی :خانم سباتی -تاریخ 97/02/29- ساعت 10 - از 5فصل اول
روانشناسی دین :خانم سباتی -تاریخ 97/02/15- ساعت 8:30- از فصل 1و2
تفکر و زبان :خانم سباتی -تاریخ 97/02/29- ساعت 15- از کل مباحث پایان ترم
روانشناسی اجتماعی :خانم سباتی -تاریخ 97/02/29- ساعت 13- از 5فصل اول
 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه  :خانم عزتی - تاریخ 2/25 .تا ص 150 کتاب
 روش تحقیق در علوم تربیتی :خانم عزتی -تاریخ 2/11 .تا آخر فصل پنجم
روان شناسی تربیتی : خانم کرمعلی - تاریخ 97/03/02 - ساعت 10 - فصل 1 تا 9 به جز فصل 8
آمار استنباطی :خانم دکتر علی بخشی -تاریخ 97/02/18 ساعت کلاسی - از فصل های 2 ،3 ، 4 و5
روان شناسی افراد با نیازهای خاص 2 - خانم میرزارسول زاده - تاریخ 97/02/26 - ساعت 13 -فصل 4 و 5 اختلال یادگیری ویژه -اختلال هیجانی رفتاری
آسیب شناسی روانی 1 :خانم میرزارسول زاده - تاریخ 97/03/02 - ساعت 15 - فصل اختلاف اضطرابی
کاربرد ازمونهای روانی: خانم دکتر علیزاده فرد -مورخ 97/02/21- ساعت ۹؛ تا اخر فصل سوم ص ۸۰، نمره عملی بر اساس میان ترم گذاشته میشود.
روش تحقیق :خانم دکتر علی بخشی -تاریخ 97/02/18 ساعت 8- از 8 فصل اول
مبانی برنامه ریزی آموزشی : خانم عرب - تاریخ 97/02/25 - ساعت کلاسی - از 3 فصل اول
مدیریت عمومی : خانم عرب - تاریخ 97/02/25 - ساعت کلاسی - از 6 درس اول
مبانی و اصول مدیریت آموزشی : خانم شبانی - تاریخ 97/02/25 - ساعت 13:30 - تا پایان فصل 10
روشهای ارزشیابی آموزشی : خانم شبانی - تاریخ 97/02/25 - ساعت 15:15- تا پایان فصل 6
مدیریت کتابخانه : خانم قرائی - تاریخ 97/02/26 - ساعت کلاسی - از 3 فصل اول
اصول برنامه ریزی آموزشی: خانم قرائی - تاریخ 97/02/26 - ساعت کلاسی - از 3 فصل اول
روان شناسی سالمندی : خانم بیات - تاریخ 97/02/27 - ساعت 14 - تا آخر فصل 4
انگیزش و هیجان : خانم بیات - تاریخ 97/02/27 - ساعت 13:30 - تا آخر فصل 6 به جز فصل 3 و 4
آموزه های روان شناسی: خانم بیات - تاریخ 97/02/27 - ساعت 14:30 - تا آخر فصل 4
روان شناسی شناختی: خانم بیات - تاریخ 97/02/27 - ساعت 15 - تا آخر فصل 6

علوم اعصاب شناختی : آقای متشکری - تاریخ 97/03/01 - ساعت کلاسی

فیزیولوژی اعصاب و غدد : آقای متشکری - تاریخ 97/03/01 - ساعت کلاسی

روان شناسی فیزیولوژیک : آقای متشکری - تاریخ 97/03/01 - ساعت کلاسی

گروه مهندسی مدیریت پروژه
اقتصاد مهندسی : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/03 ساعت کلاسی - ازفصل 1 تا پایان فصل 7
فرایندهای تولید :آقای حمیدیه -تاریخ 97/02/29 ساعت 11:30 - ازنیمی از منبع - به صورت تشریحی
قوانین حاکم بر پروژه :آقای حمیدیه -تاریخ 97/02/15 ساعت 11:30 - از منبع اول - به صورت تشریحی
استانداردهای مدیریت پروژه :آقای حمیدیه -تاریخ 97/02/08 ساعت 11:30 - از فصل های 1 ، 3 و 5 - به صورت تشریحی
نقشه کشی عمومی: آقای آسنجرانی - مورخ 97/02/19- ساعت 9 . صفخات 9 تا 34 و 42 تا 85. تستی-ماشین حساب برای دو درس مذکور فراموش نشود.
نقشه برداری و عملیات : آقای آسنجرانی - مورخ 97/02/19- ساعت   9:30- فصول 1 و 2 و 4- تشریحی-ماشین حساب برای دو درس مذکور فراموش نشود.
اجرای متره و براورد :آقای آسنجرانی - مورخ 97/02/19 - ساعت 9:30- فصول 1 و2 و3و 4 و 5- تستی و تشریحی- ماشین حساب برای دو درس مذکور فراموش نشود.
مهندسی ارزش : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/20 - ساعت 12:30 - تا پایان فصل 4
ریاضی 2 : خانم صمدی - تاریخ 97/02/25 - ساعت کلاسی
روش های محاسبات عددی : آقای نوری - تاریخ 97/02/28 - ساعت 9 - فصل 2 ، 3 و 5
مهندسی عوامل انسانی : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/29- ساعت 12- نیمی از منبع - تشریحی
 اصول مقررات و پیمان : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/29- ساعت 12- نیمی از منبع - تشریحی
هیدرولیک : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/29- ساعت 12- یک سوم منبع - تشریحی
مکانیک سیالات : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/29- ساعت 14:30- نیمی از منبع - تشریحی
اصلاحیه :ماشین آلات ساخت : آقای بهرادی مهر - تاریخ 97/03/03- ساعت 11:30 - کل کتاب به جز فصل 6 97/02/26
پروژه بارگذاری: آقای بهرادی مهر - تاریخ 97/03/03- ساعت 11:30
اصلاحیه : مقاومت مصالح : آقای بهرادی مهر - تاریخ 97/03/03- ساعت 8 - از فصل 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 9 97/02/26
طراحی اجرایی 1 : آقای بهرادی مهر - تاریخ 97/03/03- ساعت 8 - از فصل 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 و 9
طراحی اجرایی 2 : آقای بهرادی مهر - تاریخ 97/03/03- ساعت 10 - از فصل 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 6
حسابداری و مدیریت مالی : آقای داعی - تاریخ 97/03/03 - ساعت 17-15 - فصل 1 ، 2 ، 3
رشته های مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت : آقای دکتر هادوی زاده -تاریخ  97/02/02 -ساعت13:00 - (7 درسی اول )
حسابداری صنعتی 2 آقای  جعفری در تاریخ 97/02/16ساعت08:00  (تا پایان فصل 4)
 زبان تخصصی 1 :آقای دکتر هادوی زاده -تاریخ 96/12/19 ساعت کلاسی. سه درس اول
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها(تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم):آقای محمدی - تاریخ97/02/03 -ساعت13، 5 فصل اول
سیستم های اطلاعات مدیریت : آقای محمدی -تاریخ97/02/03 -ساعت 15، 5 فصل اول
آموزش مهارتهای حرفه ای: خانم دکتر غمخواری -ساعت 9 -1397/02/03-از 3 فصل اول کتاب -بصورت تستی
مدیریت منابع انسانی:آقای شهیدی -کل کتاب - تاریخ  16/02/97-ساعت  9:00
مدیریت تطبیقی:آقای شهیدی -کل کتاب - تاریخ   16/02/97-   ساعت  10:30
 مبانی مدیریت دولتی :آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 16/02/97-ساعت 11:00
روانشناسی عمومی (روانشناسی عمومی جهانگردی):آقای شهیدی -کل کتاب - تاریخ  16/02/97-ساعت12:00
مبانی مدیریت دولتی2:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 16/02/97- ساعت 13:00
تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری:آقای شهیدی -کل کتاب -16/02/97-ساعت 14:00
روانشناسی صنعتی:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 18/02/97-ساعت 9:00
مبانی برنامه ریزی و پیشرفت عدالت:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 18/02/97-ساعت 10:00
فراگرد و تنظیم و کنترل بودجه:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 18/02/97-ساعت 11:00
جامعه شناسی سازمانی:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 18/02/97-ساعت12:00
حقوق اساسی :آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 23/02/97-ساعت9:00
مباحث ویژه و چالش های مدیریت دولتی:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 23/02/97-ساعت10:00
روش تحقیق در مدیریت ( مبانی روش تحقیق):آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 23/02/97-ساعت 12:00
روابط کار در سازمان:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 23/02/97-ساعت14:00
آشنایی با سازمان های دولتی :آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ  23 /02/97-ساعت 14:30
مسئله یابی و حل مسئله:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 25/02/97-ساعت 10:00
مبانی جامعه شناسی(مبانی جامعه شناسی جهانگردی):آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ :25/02/97 ساعت12:00
حقوق بازرگانی:آقای شهیدی -کل کتاب -تاریخ 25/02/97ساعت 13:00
خلاقیت و حل مسئله و تفکر راهبردی : آقای فریدنبا -تاریخ 97/02/21- ساعت 14:00
آشنایی باقوانین کسب و کار : آقای فریدنبا -تاریخ  97/02/21-ساعت10:00
بازرگانی بین الملل  : آقای فریدنبا -تاریخ 97/02/21-ساعت 09:00
اصلاحیه:احکام کسب وکار: آقای فریدنبا -تاریخ   97/02/20- ساعت 12:00(این درس سه فصل اول امتحان  میباشد)
اصلاحیه:روانشناسی سازمانی : آقای فریدنبا - تاریخ 97/02/20-ساعت 10:00
اقتصاد صنعتی :آقای دکتر عسگری ارجنکی - تاریخ  97/02/22-ساعت14:00(5 فصل اول)
افتصاد منابع :آقای دکتر عسگری ارجنکی -تاریخ 97/02/22-ساعت 14:00( 5فصل اول)
مالیه بین الملل:آقای دکتر عسگری ارجنکی - تاریخ   97/02/22-   ساعت  14:00(کل کتاب)
ارزیابی طرح های اقتصادی:آقای دکتر عسگری ارجنکی - تاریخ 97/02/22ساعت  14:00(6فصل اول)
اصلاحیه:حسابداری صنعتی 3:آقای فاضلی - تاریخ 97/02/28-ساعت 11:00-کل کتاب
اصلاحیه:حسابداری صنعتی 1:آقای فاضلی -تاریخ 97/02/28-ساعت 09:00-کل کتاب
اصلاحیه:حسابداری پیشرفته 2:آقای فاضلی -تاریخ 97/02/28-ساعت 09:00-کل کتاب
زبان تخصصی 2:آقای فاضلی -تاریخ 97/02/18-ساعت 15:00-کل کتاب
زبان تخصصی1: آقای فاضلی -97/02/18-ساعت 15:00-کل کتاب
اصلاحیه:اصول حسابداری 2:آقای فاضلی -تاریخ 97/02/27- ساعت 15:30-کل کتاب
اصلاحیه:حسابداری  میانه 2:آقای فاضلی -تاریخ  97/02/27-ساعت13:00 -کل کتاب
اصلاحیه:حسابداری میانه1:آقای فاضلی -تاریخ 97/02/27-ساعت 11:00-کل کتاب
اصول حسابداری3:آقای فاضلی -تاریخ   97/02/17-   ساعت  15:00-کل کتاب
اصلاحیه:اصول حسابداری1: آقای فاضلی -تاریخ  97/02/27-ساعت  09:00 -کل کتاب
اقتصاد مدیریت :آقای دکتر صادقی - تاریخ 97/02/15 ساعت  8- از اول کتاب تا آخر فصل 6
مدیریت رفتار سازمانی : آقای مصلحتی - چهارشنبه مورخ 97/02/05_ ساعت کلاسی_ از 7 فصل اول
آمار و احتمالات  :خانم صمدی - مورخ 97/02/09. ساعت 12. از فصل 2و 3و 4
مدیریت مالی 2 : آقای خیری - مورخ 97/02/07. ساعت 10. از فصل اول تا آخر فصل 4
تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی:آقای حمیدیه- مورخ 97/02/24ساعت12. نیمی از منبع . امتحان تشریحی
مبانی مدیریت صنعتی: آقای حمیدیه-مورخ 97/02/22ساعت14. نیمی از منبع
طرح ریزی  و تعمیرات نگهداری: آقای حمیدیه-مورخ 97/02/22ساعت13. نیمی از منبع . امتحان تشریحی
 بررسی اقتصادی طرح های صنعتی: آقای حمیدیه- مورخ 97/02/15. ساعت 13. نیمی از منبع . تشریحی
کنترل پروژه : تاریخ 97/02/15 - ساعت 11:30 - (از فصل 1 تا پایان فصل 3)
 اقتصاد خرد: آقای دکتر صادقی- مورخ 97/02/22. ساعت کلاسی.
 اقتصاد کلان: آقای دکتر صادقی- مورخ 97/02/22. ساعت کلاسی.
  مالیه عمومی: آقای دکترصادقی- مورخ 97/02/31. ساعت کلاسی.
 پول و ارز و بانکداری: آقای دکتر صادقی- مورخ 97/02/29. ساعت کلاسی.
 اقتصاد کلان میانه 2: آقای دکتر صادقی- مورخ 97/02/31. ساعت کلاسی. تا پایان فصل 6
 نظام های اقتصادی: آقای صادقی- مورخ 97/02/31. ساعت کلاسی. تا پایان فصل 7
اصلاحیه :برنامه ریزی توسعه جهانگردی:آقای کاظمی-97/02/27.ساعت 11:00
اصلاحیه: نقشه خوانی و آشنایی با نقشه :آقای کاظمی-97/02/27.ساعت 11:00
 کارسنجی: آقای حمیدیه- مورخ 97/02/22. ساعت 10. تا پایان فصل 3- تشریحی
اصلاحیه: تجارت الکترونیک 2: آقای حمیدیه- مورخ 97/02/20. ساعت کلاسی. نیمی از منابع(برای نمره عملی به استاد ایمیل بزنید)
آمار و احتمالات گروه دوم : خانم صمدی- مورخ 97/02/20. ساعت 8:00. فصل 2،3،4
حقوق اداری: خانم باقری- مورخ 97/03/01. ساعت کلاسی. (امتحان ازکلیات-استخدام-اموال ثروت عمومی )
توسعه اقتصادی: خانم باقری- مورخ 97/02/18. 3 فصل اول. ساعت کلاسی
 مدیریت شهرداری های زمان های محلی:خانم باقری- مورخ 97/03/01. ساعت 15. تا پایان فصل 3
حسابداری مالیاتی:آقای جعفری- مورخ 97/02/30. ساعت 09:00. (فصل های 3،5،6،8،9،10،12)-تشریحی
مباحث جاری:آقای جعفری- مورخ 97/02/30. ساعت 10:00. (فصل های 1،2،3،5)-تستی
سیستم های اطلاعات مدیریت : رشته مدیریت بازرگانی - آقای شفیع زاده - تاریخ 97/02/19 - ساعت کلاسی
هنر و معماری ایران  : گروه مدیریت  - آقای شهیدی - تاریخ 97/02/16- ساعت 13- کل کتاب 
گذراندن اوقات فراغت   : گروه مدیریت  - آقای شهیدی - تاریخ 97/02/25- ساعت 13- کل کتاب 
برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی  : گروه مدیریت  - آقای شهیدی - تاریخ 97/02/25- ساعت 14- کل کتاب 
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی  : گروه مدیریت  - آقای شهیدی - تاریخ 97/02/18- ساعت 14- کل کتاب 
فن و راهنمایی : گروه مدیریت  - آقای شهیدی - تاریخ 97/02/23- ساعت 11- کل کتاب 
مدیریت بازاریابی و تبلیغات چهانگردی  : گروه مدیریت  - آقای شهیدی - تاریخ 97/02/25- ساعت11- کل کتاب 
تاریخ فرهنگ ایران2 : گروه مدیریت  - آقای شهیدی - تاریخ 97/02/18- ساعت 14- کل کتاب 
تحقیق در عملیات : خانم صمدی - تاریخ 97/02/27- ساعت 11:30- (فصل های 2و 3و4)
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 : خانم غمخواری - تاریخ 97/02/31- ساعت 10:00- (از 3 فصل کتاب به صورت تشریحی وفرمول داده نمی شود )
حسایرسی دولتی : آقای رضا جو - تاریخ 97/02/22- ساعت 15:00- (تا فصل 7 )
(امتحان مجدد ) کنترل پروژه :آقای حمیدیه-تاریخ 97/02/27-ساعت12-(صرفا برای افراد جامانده )
ریاضیات پایه و مقدمات آمار1: خانم صمدی- تاریخ 97/02/30- ساعت 09:00- ( فصل 1و2و3 )
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت و ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 : خانم صمدی - تاریخ 97/02/30- ساعت 11:30- (فصول 3و 5)
مدیریت رفتار سازمانی : خانم احیائیان - تاریخ 97/02/29 - ساعت کلاسی - کل کتاب
بررسی اقتصادی طرح های صنعتی  : آقای حمیدیه  - تاریخ 97/02/31- ساعت12 - تشریحی .نیمی از منبع
حسابرسی  : آقای خیری  - تاریخ 97/03/02- ساعت کلاسی - تستی  .تا آخر فصل 4
مدیریت مالی 1  : آقای خیری   - تاریخ 97/03/02- ساعت13:30 - تشریحی و تستی.تا اخر فصل 4
تحقیق در عملیات 2 : آقای حمیدیه - تاریخ 97/02/31 - ساعت 12- فصل های 1 و 2 -  تشریحی
مدیریت بازاریابی : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/02/31 - ساعت 13:30-12 - از فصول 1و 2 - تستی -الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
مدیریت تولید : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/02/31 - ساعت 13:30-12 - از فصول 1و 2 - تستی -الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
سیر اندیشه های سیاسی : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/03/02 - ساعت 11-10 - از فصول 1و 2 - تستی -الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/03/02 - ساعت 11-10 - از فصول 1و 2 - تستی - الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
سمینار مسائل بازاریابی : خانم دکتر غمخواری - تاریخ 97/03/02 - ساعت 11-10 - از فصول 1و 2 - تستی -الزاما کتاب درس مربوطه را روز آزمون همراه داشته باشید
کنترل کیفیت آماری: آقای داعی- تاریخ 97/03/03- ساعت 13- فصل های 1 و 2و3(بخش اول و دوم)
دروس عمومی کلیه رشته ها و رشته الهیات و رشته تاریخ
اندیشه اسلامی 2 : خانم دکتر نبوی - تاریخ 97/02/05 _ ساعت 15-13 - از کل کتاب
اخلاق اسلامی : خانم دکتر نبوی -تاریخ 97/02/15 _ ساعت 17-15 - از کل کتاب
اندیشه اسلامی 1 :خانم دکتر نبوی - تاریخ 97/02/05 _ ساعت 10-8 - از کل کتاب
دانش خانواده : خانم دکتر نبوی -تاریخ 97/02/15 _ ساعت 15-13 - از کل کتاب
تفسیر موضوعی قرآن : خانم دکتر نبوی -تاریخ 97/02/15  _ ساعت 10-08 - از کل کتاب
تفسیر موضوعی نهج البلاغه :خانم دکتر نبوی - تاریخ 97/02/05  _ ساعت 12-10 - از کل کتاب
آیین زندگی:خانم دکتر نبوی - تاریخ 97/02/15  _ ساعت 12-10 - از کل کتاب
فلسفه اخلاق :خانم دکتر نبوی - تاریخ 97/01/24 _ ساعت 14-10- ارائه کنفرانس در کلاس
زبان عمومی : آقای دکتر هادوی زاده - تاریخ 97/02/03 ساعت12:00 - (5 درسی آخر )
کارآفرینی :آقای فریدنیا - تاریخ 97/02/21-ساعت 15:00- کل کتاب(حضور سر ساعت اعلام شده الزامیست)
تفسیر موضوعی قرآن کریم  : آقای لطفی زاد  - تاریخ 97/02/29- ساعت 09:00- سه بخش اول 
انقلاب اسلامی   :    آقای لطفی زاد - تاریخ 97/02/29- ساعت 11-از 5فصل اول 
اندیشه اسلامی 2  :  آقای لطفی زاد - تاریخ 97/02/22- ساعت 11- دو قصل اول 
تاریخ فرهنگ تمدن   :آقای لطفی زاد- تاریخ 97/02/22- ساعت 10-از 4 بخش اول
اندیشه اسلامی 1   :آقای لطفی زاد- تاریخ 97/02/21- ساعت 10- تا پایان مساله شر 
دانش خانواده    :آقای لطفی زاد- تاریخ 97/02/21- ساعت 11- از 4 فصل  اول
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   :آقای لطفی زاد- تاریخ 97/02/21- ساعت 12-از 3 بخش اول
آشنایی با ارزش های دفاع مقدس   :آقای لطفی زاد- تاریخ 97/02/29- ساعت 09:30-از 9 فصل اول
فلسفه اخلاق  :آقای لطفی زاد- تاریخ 97/02/29- ساعت 10- از 3 فصل اول
آیین زندگی  :آقای لطفی زاد- تاریخ 97/02/29- ساعت 10:45-از 5 فصل اول
اخلاق اسلامی :آقای لطفی زاد-تاریخ97/02/29-ساعت 10:30-از 3 فصل اول
تاریخ فلسفه غرب 2 : آقای دکتر لطفی زاد - مراجعه به استاد
نحو کاربردی 3 : آقای دکتر لطفی زاد - مراجعه به استاد
رشته علوم اجتماعی - روزنامه نگاری و روابط عمومی
جامعه شناسی آموزش وپرورش: خانم ملک زاده - 97/01/28 ساعت  13:30 - از کل کتاب رشته علوم اجتماعی- منبع: محمود شارع
مبانی علم اقتصاد :آقای دکتر صادقی - تاریخ 97/01/28 ساعت  10- از 6 فصل اول منبع درسی
روابط عمومی عملی 2 انتشارات :آقای رهنما- تاریخ 97/03/02 ساعت 10 - از کل کتاب
طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی  :آقای رهنما- تاریخ 97/03/02 ساعت 9 - از کل کتاب
رشته ادبیات فارسی
متون نظم 5 قسمت دوم اشعار حافظ:آقای محمدخانی -تاریخ 97/02/27-ساعت 10:30-نصف منبع